Vážení a milí,

jsem potěšena, že mohu být součástí skupiny MxB, a být Vám tak k dispozici především v oblastech týkajících se auditingu ve všech jeho podobách – ať už se jedná o povinný audit účetní závěrky nebo jiná, dobrovolná, prověření dle Vašich požadavků a představ.

Jsem vystudovaný ekonom milující analýzy, hledání smyslu a řešení. Mám za sebou několikaleté působení v účetní a daňové kanceláři, které vyústilo ve vedoucí pozici v menším holdingu. V roce 2020 jsem získala profesní titul CA na IcSu a záhy jsem začala pracovat v auditorské kanceláři a skládat auditorskou zkoušku, jakožto zapsaný asistent auditora na KA ČR. Zde mohu mimo jiného neustále prohlubovat a nabývat nové znalosti, které ráda aplikuji ve své auditorské praxi. Věřím, že díky kombinaci permanentně získávaných vědomostí a praktických zkušeností z managementu, Vám budu moci nabídnout profesionální pomoc s řešením Vašich požadavků, jejímž příjemným benefitem pro nás vždy bude, jak pevně věřím, i společné milé setkávání.

Těším se na spolupráci s Vámi!

Dne 28. 2. 2022 zahájila ČNB úkony směřující k odebrání bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. (dnes již v likvidaci, na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 810/2022-7 vydaného 2.5.2022, a bez licence) a zakázala jí nakládání s aktivy i pasivy, díky čemuž vyvstala zásadní otázka pro její klienty – účetní jednotky – jak mají být vykazovány a oceněny peněžní prostředky u Sberbank CZ v účetních závěrkách s rozvahovým dnem od tohoto data dále? K této otázce vydala Komora auditorů České republiky nezávazné stanovisko, které odůvodňuje argumentací uvedenou níže.

 

Obchodní společnosti Sberbank CZ a.s. nebyla k 28. 2. 2022 odejmuta bankovní licence (tu ztratila až rozhodnutím ČNB banky č.j. 2022/38793/570), a tak byla k tomuto datu stále bankou (i když nemohla plnit funkci banky dle zákona o bankách) a vklady u této banky plnily definici peněžních prostředků dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 12a a § 40. Podstatný je však faktický stav – že okamžikem vyhlášení předběžného opatření přestaly být peněžní prostředky uložené u Sberbank CZ dané účetní jednotce k dispozici. V souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který akcentuje věrný a poctivý obraz účetní závěrky, je pak potřeba uznat, že nepojištěné vklady (nad 100 tisíc EUR) již nenaplňují svou podstatu, byť jsou v souladu s formální definicí dle výše citované Vyhlášky. Pro zachování poctivého obrazu je tak nezbytné tyto prostředky vykázat v rozvaze jako pohledávku (C.II. 2.4.6. Jiné pohledávky), přičemž je zde také třeba dle KA ČR zvážit požadavek § 25. odst. 3 ZoÚ na ocenění ke konci rozvahového dne a případně vytvořit opravnou položku reflektující možnou nedobytnost pohledávky. Naopak pojištěné prostředky, jejichž náhradu obdrží účetní jednotka z Fondu pojištění vkladů, mohou být nadále v rozvaze vykazovány jako položka C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech. Co se týče závazků, na ty výše uvedená situace nemá vliv a účetní jednotka je nadále povinna závazek splácet dle sjednaných podmínek. Tuto informaci doplňuje i společnost na svých webových stránkách: „Ode dne pozbytí bankovní licence, podle ustanovení § 7a odst. 3 (resp. § 35 odst. 1) zákona o bankách, nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, či poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejich pohledávek a závazků. Nicméně do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se stále Sberbank CZ považuje za banku a uvedené skutečnosti nemají žádný vliv na povinnost klientů splácet své závazky a pro splácení každého úvěru byl vytvořen ve Sberbank CZ zvláštní splátkový účet.“

Pro úplnost ještě doplňuji, že věřitele již likvidátorka JUDr, Jiřina Lužová, advokátka, ev. č. ČAK 07991 vyzvala, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 9. září 2022, a to zasláním přihlášky na sídlo společnosti nebo do datové schránky.

Pokud Vám můžeme jakkoli pomoci, nejen v souvislosti s touto situací, rádi to uděláme. Neváhejte se na nás obrátit.

Zdroj: časopis Auditor č. 4/2022, webové stránky KA ČR a společnosti Sberbank CZ

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).