V minulém příspěvku jsme se zabývali novelou zákona o evidenci skutečných majitelů. I dnes zůstaneme u tohoto tématu, avšak tentokrát se se na něj podíváme optikou auditora, což by mohlo být, věřím, užitečné nejen pro kolegy, auditory, ale i pro naše auditované klienty, kterým tímto prostřednictvím můžeme přiblížit jednu z auditních procedur, a v neposlední řadě pro ty z vás, kteří patříte mezi tzv. povinné osoby. Začněme tedy od úplného základu.

1. Kdo je povinná osoba?

Povinnou osobou jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) osoby vyjmenované v § 2 tohoto zákona, přičemž v odst. 1 písm. e) AML zákona je uvedeno, že se jedná (mimo jiných) také o osobu oprávněnou provádět auditorskou činnost podle zákona o auditorech (dále jen „auditor“).

 

2. Co musí povinná osoba (auditor) udělat?

Každá povinná osoba má mnoho povinností, přičemž mezi ty nejzákladnější patří identifikace a kontrola klienta či hlášení podezřelých obchodů. Je-li klientem právnická osoba nebo svěřenský fond, součástí tzv. AML kontroly je i ověření skutečného majitele. Kdo je skutečným majitelem jsme rozebírali v minulém příspěvku, a tak jen připomeňme, že se zjednodušeně jedná o fyzickou osobu, v jejíž prospěch je právnická osoba zřízena. AML zákon přímo stanovuje, že při kontrole musí povinná osoba zjistit totožnost skutečného majitele klienta a přijmout opatření k ověření totožnosti tohoto skutečného majitele, přičemž toto ověření musí provést z důvěryhodných zdrojů.  Dále § 9 odst. 2, písm. b) AML zákona říká, že pokud klient podléhá povinnosti zápisu do Evidence[1], je nutné ověřit totožnost skutečného majitele minimálně ze dvou zdrojů, přičemž jedním z nich musí být právě Evidence. Hlavním cílem je zjistit, zda skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

 

3. Co když údaje nesedí?

Pokud jako povinná osoba zjistíme nesrovnalost mezi faktickým stavem a zápisem v Evidenci, upozorníme na nesrovnalost našeho klienta. Pokud nesrovnalost neodstraní, musí tuto skutečnost povinná osoba oznámit soudu, který zahájí řízení o nesrovnalosti podle ZESM.

4. Co když nesplním povinnosti?

Jestliže povinná osoba výše popsaný postup neuplatní, hrozí jí dle AML zákona pokuta. V případě, že povinná osoba neupozorní klienta na nesrovnalost, hrozí jí pokuta do výše 100.000 Kč. Pokud povinná osoba neoznámí nesrovnalost soudu, nebo nedodrží pokyn Finančního analytického úřadu[2], hrozí jí pokuta až 1.000.000 Kč. Pokud povinná osoba nesplní své povinnosti při kontrole klienta předepsaným způsobem, hrozí jí v jednotlivém případě podle AML zákona pokuta do výše 10.000.000 Kč. Jestliže tyto povinnosti bude porušovat závažným způsobem, opakovaně, nebo soustavně, hrozí pokuty násobně vyšší (dle případu až 130.000.000 Kč), nebo i trest zákazu činnosti. V případě vyšší závažnosti lze uvažovat také o trestní odpovědnosti podle § 217 trestního zákoníku – legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

AML zákon upravuje také osobní odpovědnost fyzické osoby, jejíž jednání je přičitatelné AML povinné osobě a která porušení povinností způsobila. Tuto osobu, například člena statutárního orgánu společnosti, lze potrestat vedle AML povinné osoby. Za přestupek je možné uložit pokutu do 100.000 Kč nebo zákaz činnosti, a to zejména ve formě zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a výkonu závislé práce vedoucího zaměstnance jakékoli AML povinné osoby. I v případě trestního stíhání AML povinné osoby lze uvažovat o souběžné trestní odpovědnosti fyzických osob.

5. Týká se to i Vás?

Věřím, že i Vám z výše uvedeného plyne, že kontrola skutečných majitelů je důležitou povinností každé povinné osoby a její zanedbání může mít vážné následky. Nezapomínejme, prosím, efektivně nastavit a kontrolovat náš vnitřní systém tak, aby byla jasná odpovědnost za provedení úkonů souvisejících s AML kontrolou.

Na závěr bych i vás ráda vyzvala, abyste nahlédli do zmíněného § 2 AML zákona a ujistili se, že nepatříte mezi zmíněné povinné osoby, a nejste tak povinni plnit související zákonné požadavky.

Budete-li mít jakékoli další dotazy, rádi Vám je zodpovíme![1] Evidence skutečných majitelů je přístupná na webu ministerstva spravedlnosti (https://esm.justice.cz), přičemž povinné osoby (jako například auditoři) mají přístup k úplným datům, běžná veřejnost nevidí údaje úplné. Přístup do Evidence je povinným osobám umožňován na základě žádosti podané standardizovaným elektronickým formulářem.

[2] FAÚ může nařídit, aby povinná osoba zákonný postup neuplatňovala z důvodu ohrožení šetření nebo trestního řízení.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).