Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která do zákoníku zapracovává hned dvě evropské směrnice, a to tzv. work-life balance směrnici a dále směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách

Novela přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. Účinnost novely je očekávána na první polovinu roku 2023.  

Jak na to a kdo má nárok?

Pro možnost čerpání home office (v zákonné terminologii „práce na dálku“) je třeba se zaměstnavatelem uzavřít písemnou dohodu o výkonu práce v režimu home office, nicméně nově úprava zavádí možnost uzavřít dohodu i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

O tuto dohodu může požádat každý, ale zaměstnavatel bude povinen vyhovět žádosti jen osob uvedených v § 241 ZP (pokud tomu nebrání provozní důvody nebo povaha vykonávané práce)

Jedná se o tyto osoby:

  • všem osobám pečujících o dítě mladší 15 let
  • těhotným zaměstnankyním
  • těm, kdo prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiného ve stupni středně těžké, těžké nebo úplné závislosti.

Ostatní zaměstnanci na home office zákonný nárok nemají, pokud však zaměstnavatel jejich žádost zamítne, je povinen toto zamítnutí řádně a písemně odůvodnit.

Co musí obsahovat dohoda?

Návrh novely vymezuje obligatorní náležitosti dohody o práci na dálku. Těmi budou:

  • místo (nebo místa) výkonu práce na dálku
  • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • způsob přidělování práce a její kontroly
  • rozsah konané práce a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,
  • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku
  • doba, na kterou se práce na dálku sjednává
  • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práce zaměstnavatelem, včetně její kontroly

Nařízení home office zaměstnavatelem

Úplnou novinkou návrhu novely ZP je možnost zaměstnavatele nařídit zaměstnanci práci na dálku (ovšem pouze ve stanovených případech např. v případě epidemie, a to po dobu nezbytně nutnou). Toto nařízení musí být písemné a musí obsahovat všechny náležitosti jako výše uvedená dohoda. Navíc nařízení musí být v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a místo výkonu práce v režimu home office musí být pro výkon práce způsobilé.

Nové povinnosti zaměstnavatele:

Novela pak zavádí další povinnosti pro zaměstnavatele jako:

·         zajištění vhodných podmínek pro výkon home office, jako je zajištění příslušné techniky a programového vybavení

·         zajištění kontaktu s ostatními zaměstnanci (aby zaměstnanci neměli pocit izolace)

·         náhrada nákladů spojené s výkonem home office (nově dle sazebníku zákoníku práce je stanovených 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce)

Ukončení dohody o výkonu práce na dálku

Pro ukončení dohody o výkonu práce na dálku je možné uzavřít dohodu ke sjednanému dni, nebo podat výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. V tomto případě pak bude běžet 15denní výpovědní doba ode dne doručení výpovědi (pokud se jedná o osoby, které mají zákonný nárok na práci v režimu home office, pak zaměstnavatel může podat výpověď pouze z vážných provozních důvodu nebo neumožňuje-li to povaha vykonávané práce).

Pokuty za „přestupky na úseku práce na dálku“

Novela dále upravuje pokuty zaměstnavatelům za nesplnění všech náležitostí dohody, za neodůvodnění zamítnutí dohody nebo za nezpůsobilé domácí pracoviště.

V té souvislosti novela mění zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen „ZIP“), který nově umožní inspektorům práce vstupovat se souhlasem zaměstnance i na domácí pracoviště, je-li tam vykonáván home office, aby bylo možno ověřit způsobilost pracoviště ve smyslu BOZP.

Závěr

Novela zákoníku práce přinese spoustu již dlouho očekávaných změn, zároveň však upravuje i nové povinnosti a restrikce vůči zaměstnavateli. Jak přesně bude vypadat novela zákona se teprve dozvíme a můžeme jen doufat, že nebude pro zaměstnavatele příliš administrativně a finančně zatěžující, aby nová úprava nevedla spíše k omezování tohoto zaměstnaneckého benefitu.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).