Naši milí obchodní přátelé,

blíží se rok 2023, který nám všem přinese, jako vždy, spousta nového. 
Nejen ve společenském, kulturním i politickém životě, ale i profesním.
Nechme úvahy kam náš svět směřuje filozofům, politologům a umělcům.
Náš Zpravodaj vznikl v tomto roce proto, abychom Vás pravidelně seznamovali s novinkami ve světě účetnictví, daní, práva, auditu, financí a IT....
Doufáme, že se naše Poradenská skupina MxB stane vaší oporou a průvodcem nejen ve světě účetnictví a daní, které úspěšně poskytujeme již více jak 28 let, ale pomůžeme vám s našimi specialisty i v oblastech dalších.
A jelikož se vzájemně již nějakou dobu známe a důvěřujeme si, tak jsme přesvědčeni, že spojením naší znalosti vaší firmy, společně s osobním přístupem, jsme vám schopni poskytnout tu nejlepší možnou službu na trhu.
 
Přejeme Vám v novém roce hodně zdraví, klidu a rodinné pohody.
 
Celý tým Poradenské skupiny MxB

Od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V souvislosti s tím od příštího roku vzroste také na dvojnásobek podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. U paušální daně budou platit tři pásma, která budou odvozená od výše příjmů podnikatele.

Vláda 21.12.2022 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 na 17.300 Kč, tedy o 1.100 Kč. Zaručená mzda se od 1.1.2023 zvýší...

jen u prací zařazených do kategorie 8, a to na 34.600 Kč, pro ostatní skupiny prací zůstane výše zaručené mzdy v roce 2023 stejná jako v roce 2022.

Prodlouží se též mimořádné odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023, a naváže tak na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020 až 2021 

Zákon podepsal již i prezident ČR.

 

Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která do zákoníku zapracovává hned dvě evropské směrnice, a to tzv. work-life balance směrnici a dále směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách

Novela přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. Účinnost novely je očekávána na první polovinu roku 2023.  

Jak na to a kdo...

má nárok?

Pro možnost čerpání home office (v zákonné terminologii „práce na dálku“) je třeba se zaměstnavatelem uzavřít písemnou dohodu o výkonu práce v režimu home office, nicméně nově úprava zavádí možnost uzavřít dohodu i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

O tuto dohodu může požádat každý, ale zaměstnavatel bude povinen vyhovět žádosti jen osob uvedených v § 241 ZP (pokud tomu nebrání provozní důvody nebo povaha vykonávané práce)

Jedná se o tyto osoby:

 • všem osobám pečujících o dítě mladší 15 let
 • těhotným zaměstnankyním
 • těm, kdo prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiného ve stupni středně těžké, těžké nebo úplné závislosti.

Ostatní zaměstnanci na home office zákonný nárok nemají, pokud však zaměstnavatel jejich žádost zamítne, je povinen toto zamítnutí řádně a písemně odůvodnit.

Co musí obsahovat dohoda?

Návrh novely vymezuje obligatorní náležitosti dohody o práci na dálku. Těmi budou:

 • místo (nebo místa) výkonu práce na dálku
 • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • způsob přidělování práce a její kontroly
 • rozsah konané práce a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,
 • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku
 • doba, na kterou se práce na dálku sjednává
 • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práce zaměstnavatelem, včetně její kontroly

Nařízení home office zaměstnavatelem

Úplnou novinkou návrhu novely ZP je možnost zaměstnavatele nařídit zaměstnanci práci na dálku (ovšem pouze ve stanovených případech např. v případě epidemie, a to po dobu nezbytně nutnou). Toto nařízení musí být písemné a musí obsahovat všechny náležitosti jako výše uvedená dohoda. Navíc nařízení musí být v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a místo výkonu práce v režimu home office musí být pro výkon práce způsobilé.

Nové povinnosti zaměstnavatele:

Novela pak zavádí další povinnosti pro zaměstnavatele jako:

·         zajištění vhodných podmínek pro výkon home office, jako je zajištění příslušné techniky a programového vybavení

·         zajištění kontaktu s ostatními zaměstnanci (aby zaměstnanci neměli pocit izolace)

·         náhrada nákladů spojené s výkonem home office (nově dle sazebníku zákoníku práce je stanovených 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce)

Ukončení dohody o výkonu práce na dálku

Pro ukončení dohody o výkonu práce na dálku je možné uzavřít dohodu ke sjednanému dni, nebo podat výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. V tomto případě pak bude běžet 15denní výpovědní doba ode dne doručení výpovědi (pokud se jedná o osoby, které mají zákonný nárok na práci v režimu home office, pak zaměstnavatel může podat výpověď pouze z vážných provozních důvodu nebo neumožňuje-li to povaha vykonávané práce).

Pokuty za „přestupky na úseku práce na dálku“

Novela dále upravuje pokuty zaměstnavatelům za nesplnění všech náležitostí dohody, za neodůvodnění zamítnutí dohody nebo za nezpůsobilé domácí pracoviště.

V té souvislosti novela mění zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen „ZIP“), který nově umožní inspektorům práce vstupovat se souhlasem zaměstnance i na domácí pracoviště, je-li tam vykonáván home office, aby bylo možno ověřit způsobilost pracoviště ve smyslu BOZP.

Závěr

Novela zákoníku práce přinese spoustu již dlouho očekávaných změn, zároveň však upravuje i nové povinnosti a restrikce vůči zaměstnavateli. Jak přesně bude vypadat novela zákona se teprve dozvíme a můžeme jen doufat, že nebude pro zaměstnavatele příliš administrativně a finančně zatěžující, aby nová úprava nevedla spíše k omezování tohoto zaměstnaneckého benefitu.

O AML už nejspíš mnozí z Vás slyšeli. AML neboli Anti-Money-Laundering (Proti-Praní-Peněz) je ustálený výraz pro povinnosti, které musí podnikatelé dodržovat, když se chtějí vyhnout pokutám finančních regulátorů a rozvíjet férové podnikatelské prostředí. Celou problematiku upravuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Přijímat opatření proti praní peněz je často chybně vnímáno...

pouze jako další zbytečná byrokracie, zvýšené náklady a nutné zlo. Přitom cílem rozhodně není život firmě a jejím partnerům komplikovat. Jde o to efektivně nastavit své podnikání tak, abyste dokázali čelit novým bezpečnostním výzvám a zároveň udělali maximum pro to, aby vaše podnikání podporovalo zdravý vývoj společnosti. Mileniálové vstupující na trh práce chtějí pracovat ve společensky odpovědných firmách. „Co děláte pro to, aby svět byl lepším místem pro život?“ zeptají se při prvním pohovoru. Vedle dnes už běžné ekologie a filantropie je boj se zločinem novou atraktivní charakteristikou úspěšných firem. Praní špinavých peněz a financování terorismu je nenápadné, ale zákeřné zlo podobné vysokému tlaku, o kterém se obvykle dozvíme, až když je pozdě. Nedodržováním pravidel riskuje firma nejen vysokou pokutu, ale hlavně umožňuje zločincům prát peníze a užívat si plody své trestné činnosti na úkor hodnot, které se “poctivá“ společnost snaží budovat a chránit. A v neposlední řadě si firma komplikuje vztahy se státem, se kterým je lepší spolupracovat než bojovat.

Povinnosti kladené na podnikatele se neustále rozšiřují, zvyšuje se důraz na lustrace v sankčních seznamech, zkoumání původu hotovosti, kterou chce klient platit, zkoumání původu majetku PEP (Politically Exposed Person), pravidelné AML školení zaměstnanců, a to vše proto, že organizovanému zločinu se daří a nepřestává zdokonalovat své metody.

Chcete se v problematice zorientovat, aniž byste se sami prokousávali aktuální legislativou? MxB začala spolupracovat s bývalým šéfem oddělení proti praní peněz u protikorupční police, detektivem, analytikem Pandora Papers a zakladatelem AML akademie plukovníkem v.v. Mgr. Kamilem Koubou, který Vám může nabídnout produkty šité na míru, ať už jde o školení zaměstnanců, nastavení AML procesů, hodnocení AML rizik, AML audit, nastavení systému vnitřních zásad či komplexní poradenství a konzultaci.

Blíží se konec roku a čas předsevzetí, tak se pojďme společně pobavit, jak Vám můžeme pomoci.

Jsem vedoucí poradkyní pro ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost a ISO. Zároveň jsem členkou Spolku pro ochranu osobních údajů a Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů. S vedením projektů pro oblast analýzy zpracovatelských činností, optimalizaci procesů a implementaci požadavků GDPR mám zkušenosti více jak osm let. Neustále se věnuji profesnímu rozvoji a vzdělávání, abych zajistila špičkovou kvalitu poskytovaných poradenských služeb....

Co si představit v rámci služeb GDPR

Srovnávací analýza GDPR

Srovnání požadavků GDPR s aktuální situací ve Vaší společnosti.
Rozsah analýzy je následující:
 • Rozbor procesů zpracování osobních údajů ve všech odděleních společnosti
 • Rozbor technických zabezpečení osobních údajů – IT infrastruktura, fyzická zabezpečení, kamerový systém, GPS, docházkový systém, další monitoring, webová prezentace, informační systémy
 • Výstupní zpráva ze srovnávací analýzy a doporučení
  • Zpráva je zásadní pro práci s GDPR a bezpečností dat ve společnosti, doporučení vycházejí ze stávajícího stavu, zpráva dále slouží k prokázání proaktivity v oblasti GDPR
Implementace opatření

Zavedení části opatření vycházejících ze srovnávací analýzy GDPR a odborná pomoc při zavádění dalších IT a fyzických bezpečnostních opatření.

Příprava směrnic dle Vašich potřeb -
 • bezpečnostní směrnice, práce se svěřenými firemními prostředky zaměstnancům, politika čistého stolu, GDPR směrnice, další procesní směrnice
 • Příprava podmínek zpracování osobních údajů – pro zaměstnance, pro zákazníky, na webovou prezentaci, na konference a jiné marketingové aktivity
 • Příprava souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Příprava dokumentace vycházející z GDPR – Návrh katalogu osobních údajů (mapování osobních údajů), Záznamy o zpracování osobních údajů
 • Příprava a posouzení všech smluv z pohledu GDPR
 • Požadavky GDPR na informační systémy
Rozbor webové prezentace 
 • Webová prezentace bývá první, co Vaši klienti vidí. Je vhodné, aby splňovala požadavky GDPR!
 • Cookies, podmínky zpracování osobních údajů
Školení zaměstnanců v oblasti GDPR 
 • Proškolení všech zaměstnanců a managementu s požadavky GDPR relevantními pro Vaši společnost a s interními směrnicemi.Školení je možné zakončit testem. 
 • Školení pověřenců pro ochranu osobních údajů
Odborné vedení při hlášení bezpečnostních incidentů na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Poradenství a report v případě podezření na bezpečnostní incident
Klientské zpracovatelské audity 
 • Audit GDPR za správce osobních údajů u zpracovatele – prověření plnění požadavků GDPR u Vašeho dodavatele
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 • Plnění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR
Rozšíření projektu GDPR o některé požadavky kybernetické bezpečnosti
 • Analýza rizik, aktiva
 • BIA (Business Impact Analysis)
 • Rozšířená bezpečnostní směrnice
 • Business Continuity plán a Disaster Recovery plán


V minulém příspěvku jsme se zabývali novelou zákona o evidenci skutečných majitelů. I dnes zůstaneme u tohoto tématu, avšak tentokrát se se na něj podíváme optikou auditora, což by mohlo být, věřím, užitečné nejen pro kolegy, auditory, ale i pro naše auditované klienty, kterým tímto prostřednictvím můžeme přiblížit jednu z auditních procedur, a v neposlední řadě pro ty z vás, kteří...

patříte mezi tzv. povinné osoby. Začněme tedy od úplného základu.

1. Kdo je povinná osoba?

Povinnou osobou jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) osoby vyjmenované v § 2 tohoto zákona, přičemž v odst. 1 písm. e) AML zákona je uvedeno, že se jedná (mimo jiných) také o osobu oprávněnou provádět auditorskou činnost podle zákona o auditorech (dále jen „auditor“).

 

2. Co musí povinná osoba (auditor) udělat?

Každá povinná osoba má mnoho povinností, přičemž mezi ty nejzákladnější patří identifikace a kontrola klienta či hlášení podezřelých obchodů. Je-li klientem právnická osoba nebo svěřenský fond, součástí tzv. AML kontroly je i ověření skutečného majitele. Kdo je skutečným majitelem jsme rozebírali v minulém příspěvku, a tak jen připomeňme, že se zjednodušeně jedná o fyzickou osobu, v jejíž prospěch je právnická osoba zřízena. AML zákon přímo stanovuje, že při kontrole musí povinná osoba zjistit totožnost skutečného majitele klienta a přijmout opatření k ověření totožnosti tohoto skutečného majitele, přičemž toto ověření musí provést z důvěryhodných zdrojů.  Dále § 9 odst. 2, písm. b) AML zákona říká, že pokud klient podléhá povinnosti zápisu do Evidence[1], je nutné ověřit totožnost skutečného majitele minimálně ze dvou zdrojů, přičemž jedním z nich musí být právě Evidence. Hlavním cílem je zjistit, zda skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

 

3. Co když údaje nesedí?

Pokud jako povinná osoba zjistíme nesrovnalost mezi faktickým stavem a zápisem v Evidenci, upozorníme na nesrovnalost našeho klienta. Pokud nesrovnalost neodstraní, musí tuto skutečnost povinná osoba oznámit soudu, který zahájí řízení o nesrovnalosti podle ZESM.

4. Co když nesplním povinnosti?

Jestliže povinná osoba výše popsaný postup neuplatní, hrozí jí dle AML zákona pokuta. V případě, že povinná osoba neupozorní klienta na nesrovnalost, hrozí jí pokuta do výše 100.000 Kč. Pokud povinná osoba neoznámí nesrovnalost soudu, nebo nedodrží pokyn Finančního analytického úřadu[2], hrozí jí pokuta až 1.000.000 Kč. Pokud povinná osoba nesplní své povinnosti při kontrole klienta předepsaným způsobem, hrozí jí v jednotlivém případě podle AML zákona pokuta do výše 10.000.000 Kč. Jestliže tyto povinnosti bude porušovat závažným způsobem, opakovaně, nebo soustavně, hrozí pokuty násobně vyšší (dle případu až 130.000.000 Kč), nebo i trest zákazu činnosti. V případě vyšší závažnosti lze uvažovat také o trestní odpovědnosti podle § 217 trestního zákoníku – legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

AML zákon upravuje také osobní odpovědnost fyzické osoby, jejíž jednání je přičitatelné AML povinné osobě a která porušení povinností způsobila. Tuto osobu, například člena statutárního orgánu společnosti, lze potrestat vedle AML povinné osoby. Za přestupek je možné uložit pokutu do 100.000 Kč nebo zákaz činnosti, a to zejména ve formě zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a výkonu závislé práce vedoucího zaměstnance jakékoli AML povinné osoby. I v případě trestního stíhání AML povinné osoby lze uvažovat o souběžné trestní odpovědnosti fyzických osob.

5. Týká se to i Vás?

Věřím, že i Vám z výše uvedeného plyne, že kontrola skutečných majitelů je důležitou povinností každé povinné osoby a její zanedbání může mít vážné následky. Nezapomínejme, prosím, efektivně nastavit a kontrolovat náš vnitřní systém tak, aby byla jasná odpovědnost za provedení úkonů souvisejících s AML kontrolou.

Na závěr bych i vás ráda vyzvala, abyste nahlédli do zmíněného § 2 AML zákona a ujistili se, že nepatříte mezi zmíněné povinné osoby, a nejste tak povinni plnit související zákonné požadavky.

Budete-li mít jakékoli další dotazy, rádi Vám je zodpovíme![1] Evidence skutečných majitelů je přístupná na webu ministerstva spravedlnosti (https://esm.justice.cz), přičemž povinné osoby (jako například auditoři) mají přístup k úplným datům, běžná veřejnost nevidí údaje úplné. Přístup do Evidence je povinným osobám umožňován na základě žádosti podané standardizovaným elektronickým formulářem.

[2] FAÚ může nařídit, aby povinná osoba zákonný postup neuplatňovala z důvodu ohrožení šetření nebo trestního řízení.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).