Naše práce spjatá s rokem 2021 končí a i my máme před sebou prázdniny. To je pro nás všechny čas odpočinku.

Tým našich skvělých účetních zpracoval úspěšně více jak 800 daňových přiznání. Je vidět, jak každým rokem rosteme a za důvěru, kterou v nás vkládáte, bychom Vám rádi tímto poděkovali.
Nadále bychom tak chtěli naši odbornost poskytovat...
všem našim klientům, a to ve všech námi poskytovaných službách v rámci Poradenské skupiny MxB - službách auditorských, právních, finančních a v neposlední řadě i IT.

A jelikož máme mnoho nápadů, jak Vám ušetřit ještě více vašich finančních prostředků v oblastech vašeho podnikání, budeme věnovat prázdninový čas přípravě našim novým službám a kampaním, které vám představíme v prázdninovém Zpravodaji na konci srpna.

Přejeme vám klidné letní dny, strávené odpočinkem a hodně úsměvů na tváři s vaší rodinou a přáteli!
Zajímá Vás, jaký je postup pro srážky ze mzdy? 

1)Základní nezabavitelná částka - 8.298 Kč
2)Nezabavitelná částka na vyživovanou os. - 2.766 Kč
3)Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení - 22.130 Kč

Výčet tří přednostních pohledávek:
a) výživného,
b) způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
c) způsobené úmyslnými trestnými činy,
/>
Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše rozhodnutím přiznané pohledávky s příslušenstvím.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmu fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „sražené částky“).
Sražené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.
Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou pracovník vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách (§ 277 o.s.ř.)

Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce (od 1.4.2022 tato činí částku 4.250 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel – tato činí od 1.1.2022 částku 6.815 Kč. Při výpočtu srážky pro exekuční řízení, se nezabavitelná částka (resp. částka normativních nákladů na bydlení, navýšena pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši) nezvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a zákona č. 117/1995 Sb.

Na manžela povinného se započítává jedna třetina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává do žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (nařízení vlády č. 595/2006 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 367/2007 Sb.)
základní nezabavitelná částka činí 8.298,75 Kč (úhrn 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu)
nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (za každou osobu, které je povinen poskytovat výživné) činí 1/3 z nezabavitelné částky, tj. 2.766,25 Kč
částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení je 22.130 Kč z toho vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy je 7.377 Kč

Přednostními pohledávkami jsou (§ 279 odst. 2 o.s.ř.):
a) pohledávky výživného,
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy,
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
l) pohledávka za náhradní výživné podle jiného zákona

Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivě pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávku nebo o pohledávky ostatní.

Dochází-li podle § 279 odst. 1 o.s.ř. ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí (odst.3) ostatní předností pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li však částkou sraženo z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.

Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí, nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

Vyplácí-li se záloha za období delší než jeden měsíc, vypočte se, kolik připadá z poskytnuté zálohy na jednotlivé měsíce, a z takto vypočtené měsíční odměny jsou povinnému prováděny srážky. Celková odměna povinného za uplynulý rok se rozvrhne rovnoměrně na jednotlivé měsíce. Z měsíční odměny se pak vypočtou s konečnou platností srážky a oprávněnému se vyplatí rozdíl mezi částkami, které měly být povinnému sraženy v jednotlivých měsících, a částkami, které skutečně ze zálohy oprávněnému byly již vyplaceny. Dochází-li k výplatě mzdy za několik měsíců najednou, je třeba vypočítat srážky za každý měsíc zvláště.

Požádá-li o to plátce mzdy, oprávněný nebo povinný, určí soud, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena, a je-li více oprávněných, kolik z ní připadne na každého z nich. Sraženou částku vyplatí plátce mzdy přímo oprávněnému. Má-li však být z provedených srážek uspokojeno několik pohledávek, může plátce mzdy zaslat sraženou částku soudu, který ji rozvrhne mezi oprávněné a sám provede výplatu. Plátce mzdy je povinen zaslat sraženou částku soudu, jestliže mu to na žádost některého z oprávněných nařídí předseda senátu.

Sraženou částku je plátce mzdy povinen oprávněnému vyplatit, i když sám má vůči němu peněžitou pohledávku, kterou by si jinak mohl započíst.
Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy.
Povinnost provádět srážky mzdy vzniká novému plátci mzdy již dnem, kdy se od povinného nebo od dosavadního plátce mzdy dozví, že byl soudem nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného a pro jaké pohledávky, nedozví-li se o těchto okolnostech nový plátce mzdy již dříve, vzniká mu tato povinnost dnem, kdy mu je doručeno usnesení podle § 294 odst. 3. Pořadí, které získala pohledávka oprávněného podle § 280 odst. 3, zůstává jí zachováno i u nového plátce mzdy.
Za změnu plátce mzdy podle odst. 1 se nepovažuje, jestliže povinný po nařízení výkonu rozhodnutí získá nárok na peněžitou dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu a jestliže dávku mu vyplatí plátce mzdy.
Ten, kdo přijímá občana do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho občan naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel vydat občanu, který u něho přestal pracovat.
Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, oznámí to bez odkladu soudu, který výkon nařídil.
Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to oznámit do jednoho týdne soudu, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Do jednoho týdne musí povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy.
Plátce mzdy musí oznámit soudu do jednoho týdne, že u něho přestal povinný pracovat. Zároveň zašle soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy povinného provedl a vyplatil oprávněným, a oznámí soudu, pro které pohledávky byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.
Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny tyto mzdy. Srážky ze mzdy je každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí.
Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny členů družstev a z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci, zejména z důchodu, nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí a z hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání.
Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu občana, který z tohoto důchodu platí náklady za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu.
Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z odměny plynoucí z dohody o pracovní činnosti.
Za jiný příjem ve smyslu odst. 1 nelze považovat odměny za provedení práce podle § 236 zákoníku práce bez ohledu na to, co bylo ujednáno o splatnosti odměny.
Exekuční příkaz srážkami ze mzdy/jiných příjmů povinného se vztahuje i na přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh, který je považován za jiný příjem povinného (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne 18.3.2013), a je tedy nutné s přeplatkem z ročního zúčtování daně nakládat jako se mzdou. Proto v případě, že má být povinnému vyplacen přeplatek na dani vzniklý na základě ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob, je tento přeplatek pro účely výpočtu výše srážky součástí čisté mzdy v měsíci, kdy má být vyplacen.
Nesplní-li některý plátce mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 2 nebo v § 295 odst. 2 o.s.ř., může se oprávněný domáhat, aby mu plátce mzdy vyplatil částky, na které by měl právo, kdyby byl plátce mzdy uvedené povinnosti splnil. Za nesplnění povinností uvedených v § 294 a § 295 může soud uložit povinnému i plátci mzdy pořádkovou pokutu (§ 53).
Jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy povinného srážky řádně a včas, provede-li v menším než stanoveném rozsahu nebo nevyplatí-li srážky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění, že nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci nebo kdy dospěly další měsíční částky mzdy, může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy u soudu právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy.
Autoři nového stavební zákona se chlubili, že zatočí s černými stavbami. Co je to však černá stavba? Za černou stavbu lze považovat i libovolnou drobnou stavební úpravu na již existující, legální nemovitosti, která ovšem byla provedena bez příslušného povolení.
Jak zacházel starý stavební zákon s černými stavbami? Umožňoval je dodatečně povolit na základě přezkoumání, zda je stavba, resp. stavební úprava...
provedena v souladu se všemi předpisy. Odstranit stavbu bylo nařízeno jen v případě, že stavební úprava předpisům odporovala.
Jak situaci řeší nový stavební zákon? V zásadě to tak lehce nepůjde, a ve většině případů hrozí, že stavební úprava bude muset být odstraněna. Otázka zní, zda v energetické a hospodářské krizi jsme natolik bohatí, abychom si mohli dovolit odstraňovat stavební úpravy či celé stavby, byť jsou provedeny v souladu se všemi předpisy, jen proto, že se opomnělo např. věc ohlásit úřadu. Zvláště když vzápětí po odstranění stavby stavební úřad tutéž stavbu či úpravu ihned povolí a může se začít stavět totéž, co bylo zbořeno. Takovýchto „nelegálních“ staveb, které budou muset být odstraněny, může být v ČR až stovky tisíc, majitele mnohdy ani nenapadne, že jim odstranění stavby hrozí. Stavební zákon si proto zaslouží velmi rychlou novelu.
Ideálním stavem pro vlastníka je, kdy firma funguje sama od sebe a vlastník nezasahuje do provozního řízení. Delegovat je možné vše, s výjimkou vlastního zdraví, osobního rozvoje a vzdělávání, péče o vztahy (rodina, přátelé), role vlastníka do firmy! Všechno ostatní delegovat jde, a o tom si povíme příště. Samozřejmě, že to úplně bez vlastníka nejde, ale nemusí být ve firmě...
na denní bázi. Denní řízení by měl obstarat management nebo schopní zaměstnanci. V českém kontextu je takové oddělení role majitele neobvyklé, což komplikuje případný prodej firmy – s majitelem odchází významné know-how firmy a jeho náhrada je obtížná, zejména kvůli tomu, že majitel obvykle zastává dvě a více rolí, např. generálního a výrobního ředitele, nebo generálního a obchodního ředitele v kombinaci s personalistou. Ano, můžete si najmout poradce, který vám bude firmu spravovat jako majitel, ale stejně budete muset rozumět strategii firmy a dávat poradci správné otázky. Spolurozhodovat zásadní otázky, např. investice, akvizice, prodeje aktiv/firem, dividendy, personální obsazení atp.
Komu je možné delegovat?
Delegovat je možné, pokud daný člověk má požadované schopnosti, chce danou práci dělat, věří, že danou práci zvládne a má osobní integritu, tj. nelže a je schopen vnímat realitu. Všechny ostatní případy nejsou delegování, ale zadávání úkolů. I v případě delegování je zásadní správné zadání a jeho kontrola.Dnes každý chce “hotového” zaměstnance. Paradoxně, pracovní dovednosti je možné naučit relativně rychle. Rychleji, než např. změnit pracovní morálku jedince nebo jej naučit osobní integritě. Předpokládám, že znáte ze zkušenosti, ale raději se budu opakovat: Je dobré delegovaný úkol po 1-2 dnech zkontrolovat a spíše neformálně se přeptat, jakou cestou se daný zaměstnanec/manažer vydal a ověřit si, zda správně pochopil zadání a že předpokládaný harmonogram je reálný a že stále platí. Dobrou metodou, jak si ověřit, že jste na stejné lodi, je, když zaměstnanec delegovaný úkol popíše vlastními slovy. Mimochodem, jakou metodou jste se zbavili mikromanagementu? Případně, co vám pomohlo se od mikromanagementu oprostit?

 

Cílem výzvy o dvou dotačních titulech je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. Dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč (ve výzvě Virtuální podnik do výše podpory de minimis – max. 200 tis....
EUR) s mírou podpory v rozmezí 20 až 60 %.Dotační titul lze využít například na pořízení informačních systémů umožňujících komplexní digitalizaci agend (ERP – řízení firmy, DMS – oběh dokumentů, CRP – plánování časového rozvržení výrobních kapacit, BIM a CDE systémy – služby pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech), nákupu HW k zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě, logistické systémy a technologie, monitorovací systémy, služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity, atd.

MxB IT Vám poskytne odbornou konzultaci při identifikaci vhodného využití této výzvy resp. obou dotačních titulů, rádi Vám pomůžeme s posouzením a kompletním vyřízením dotace včetně zajištění externího financování.

(link na přiložený dokument)

Vážení a milí,

jsem potěšena, že mohu být součástí skupiny MxB, a být Vám tak k dispozici především v oblastech týkajících se auditingu ve všech jeho podobách – ať už se jedná o povinný audit účetní závěrky nebo jiná, dobrovolná, prověření dle Vašich požadavků a představ.

Jsem vystudovaný ekonom milující analýzy, hledání smyslu a řešení. Mám za sebou několikaleté působení v účetní...

a daňové kanceláři, které vyústilo ve vedoucí pozici v menším holdingu. V roce 2020 jsem získala profesní titul CA na IcSu a záhy jsem začala pracovat v auditorské kanceláři a skládat auditorskou zkoušku, jakožto zapsaný asistent auditora na KA ČR. Zde mohu mimo jiného neustále prohlubovat a nabývat nové znalosti, které ráda aplikuji ve své auditorské praxi. Věřím, že díky kombinaci permanentně získávaných vědomostí a praktických zkušeností z managementu, Vám budu moci nabídnout profesionální pomoc s řešením Vašich požadavků, jejímž příjemným benefitem pro nás vždy bude, jak pevně věřím, i společné milé setkávání.

Těším se na spolupráci s Vámi!

Dne 28. 2. 2022 zahájila ČNB úkony směřující k odebrání bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. (dnes již v likvidaci, na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 810/2022-7 vydaného 2.5.2022, a bez licence) a zakázala jí nakládání s aktivy i pasivy, díky čemuž vyvstala zásadní otázka pro její klienty – účetní jednotky – jak mají být vykazovány a oceněny peněžní prostředky u Sberbank CZ v účetních závěrkách s rozvahovým dnem od tohoto data dále? K této otázce vydala Komora auditorů České republiky nezávazné stanovisko, které odůvodňuje argumentací uvedenou níže.

 

Obchodní společnosti Sberbank CZ a.s. nebyla k 28. 2. 2022 odejmuta bankovní licence (tu ztratila až rozhodnutím ČNB banky č.j. 2022/38793/570), a tak byla k tomuto datu stále bankou (i když nemohla plnit funkci banky dle zákona o bankách) a vklady u této banky plnily definici peněžních prostředků dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 12a a § 40. Podstatný je však faktický stav – že okamžikem vyhlášení předběžného opatření přestaly být peněžní prostředky uložené u Sberbank CZ dané účetní jednotce k dispozici. V souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který akcentuje věrný a poctivý obraz účetní závěrky, je pak potřeba uznat, že nepojištěné vklady (nad 100 tisíc EUR) již nenaplňují svou podstatu, byť jsou v souladu s formální definicí dle výše citované Vyhlášky. Pro zachování poctivého obrazu je tak nezbytné tyto prostředky vykázat v rozvaze jako pohledávku (C.II. 2.4.6. Jiné pohledávky), přičemž je zde také třeba dle KA ČR zvážit požadavek § 25. odst. 3 ZoÚ na ocenění ke konci rozvahového dne a případně vytvořit opravnou položku reflektující možnou nedobytnost pohledávky. Naopak pojištěné prostředky, jejichž náhradu obdrží účetní jednotka z Fondu pojištění vkladů, mohou být nadále v rozvaze vykazovány jako položka C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech. Co se týče závazků, na ty výše uvedená situace nemá vliv a účetní jednotka je nadále povinna závazek splácet dle sjednaných podmínek. Tuto informaci doplňuje i společnost na svých webových stránkách: „Ode dne pozbytí bankovní licence, podle ustanovení § 7a odst. 3 (resp. § 35 odst. 1) zákona o bankách, nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, či poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejich pohledávek a závazků. Nicméně do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se stále Sberbank CZ považuje za banku a uvedené skutečnosti nemají žádný vliv na povinnost klientů splácet své závazky a pro splácení každého úvěru byl vytvořen ve Sberbank CZ zvláštní splátkový účet.“

Pro úplnost ještě doplňuji, že věřitele již likvidátorka JUDr, Jiřina Lužová, advokátka, ev. č. ČAK 07991 vyzvala, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 9. září 2022, a to zasláním přihlášky na sídlo společnosti nebo do datové schránky.

Pokud Vám můžeme jakkoli pomoci, nejen v souvislosti s touto situací, rádi to uděláme. Neváhejte se na nás obrátit.

Zdroj: časopis Auditor č. 4/2022, webové stránky KA ČR a společnosti Sberbank CZ

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).