Příroda kolem nás se začíná zbarvovat do nejrůznějších odstínů podzimu a sním přichází až jemně melancholická nálada po teplém a slunečném létě.
Ve světě čísel, však zůstává vše konstantní.
Účetní mají své pevně dané termíny.
Finanční poradci nám pomáhají překonat všeobecné zdražování investičními a spořícími produkty.
Díky naší nové poradkyni, se budeme moci orientovat v oblasti...
GDPR a ve spleti legislativních norem platných pro firmy.
Neopomíjím ani naší auditorku, která zpracovává se vší vážností a odborností zákonně povinné finanční audity.
A nakonec bych vás chtěl informovat o nově otevřené pobočce naší Poradenské skupiny MxB v Bratislavě.
Pro více informací se podívejte na www.mxb.sk

Přeji krásný říjen

Zdeněk Hamouz
Vláda již schválila a teď řeší Parlament

 1. Od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně.
 2. V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství DPH se na 2 mil. Kč zvyšuje novelou zákona...
o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně
 • Předkládaný návrh zákona prodlouží mimořádné odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022-2023, čímž naváže na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie na podnikatele.
 • Pan Petr je zaměstnán ve společnosti NOVAK s.r.o. Bohužel způsobil neúmyslně škodu, na drobném majetku ve společnosti (např. 3D plotr) ve výši 80.000Kč. Škoda byla vyčíslena na základě faktury za opravu specializovanou firmou. V srpnu 2022 uzavřel pan Petr s firmou NOVAK s.r.o. písemnou dohodu o úhradě škody. Kolik může společnost NOVAK s.r.o. srazit ze mzdy panu Petrovi?
  Zákoník...
  práce (§ 351 až § 362) v tomto případě udává limit náhrady škody:

  1. do výše 4,5násobku průměrného výdělku.
  2. pan Petr je zaměstnán na částečný pracovní poměr 20 hodin týdně
  3. v případě způsobené škody v srpnu 2022 se použije průměrný hodinový výdělek („PHV") k datu 1.7.2022, který činí 300 Kč.
  Výpočet průměrného měsíčního výdělku:

  PHV × týdenní úvazek × 4,348

  4,348 = počet týdnů za měsíc v roce

  Výpočet maximální náhrady škody:

  300 × 20 × 4,348 × 4,5

  Maximální náhrada škody je:

  117.396 Kč
  Každá účetní jednotka má zákonnými normativy stanovenou povinnost vypracovat a aktualizovat vnitřní metodické pokyny, taky nazývané vnitropodnikové nebo jednoduše interní směrnice.
  Směrnice popisují stručně a přehledně systém zpracování, způsoby, postupy a metodiku řízení dané společnosti. Jsou velmi dobrým a užitečným nástrojem v rukou managementu společnosti a jejím spolupracovníkům poskytují odpovídající důvěru.
  Pokyny uvedené ve směrnici slouží ke dvěma...
  účelům:

  1. Jsou obvykle jediným zdrojem informací o povinnostech vyplývajících pro účetní jednotku respektující platnou legislativu.
  2. Jsou nástrojem pro řízení firem, pro vymezení určitých firemních pravidel a postupů.

  Dobře zpracované vnitropodnikové směrnice plní několik významných funkcí, které danou společnost charakterizují.
  1. Jsou komunikačním nástrojem, kde jejích aplikace minimalizuje nedorozumění a nejasnosti.
  2. Standardizují postupy v jednotlivých činnostech.
  3. Pomáhají automatizovat postupy a zefektivňují práci.
  4. Plní „obrannou“ funkci vůči kontrolám finančního úřadu, externího auditu apod.

  Ten kdo zpracovává interní směrnici, musí mít výbornou znalost účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a provozu. Proto je nanejvýš moudré a předvídavé si směrnici nechat zpracovat a pravidelně aktualizovat profesionální firmou, která se zabývá metodikou účetnictví a daňovým poradenstvím.
  Vnitropodnikové směrnice jsou nástrojem řízení firmy. Z toho jednoznačně vyplývá, že tyto směrnice jsou pro zaměstnance v podřízenosti toho, kdo směrnice vydává, bezpodmínečně závazné.
  Jsem vedoucí poradkyní pro ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost a ISO. Zároveň jsem členkou Spolku pro ochranu osobních údajů a Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů. S vedením projektů pro oblast analýzy zpracovatelských činností, optimalizaci procesů a implementaci požadavků GDPR mám zkušenosti více jak osm let. Neustále se věnuji profesnímu rozvoji a vzdělávání, abych zajistila špičkovou kvalitu poskytovaných poradenských služeb....

  Co si představit v rámci služeb GDPR

  Srovnávací analýza GDPR

  Srovnání požadavků GDPR s aktuální situací ve Vaší společnosti.
  Rozsah analýzy je následující:
  • Rozbor procesů zpracování osobních údajů ve všech odděleních společnosti
  • Rozbor technických zabezpečení osobních údajů – IT infrastruktura, fyzická zabezpečení, kamerový systém, GPS, docházkový systém, další monitoring, webová prezentace, informační systémy
  • Výstupní zpráva ze srovnávací analýzy a doporučení
   • Zpráva je zásadní pro práci s GDPR a bezpečností dat ve společnosti, doporučení vycházejí ze stávajícího stavu, zpráva dále slouží k prokázání proaktivity v oblasti GDPR
  Implementace opatření

  Zavedení části opatření vycházejících ze srovnávací analýzy GDPR a odborná pomoc při zavádění dalších IT a fyzických bezpečnostních opatření.

  Příprava směrnic dle Vašich potřeb -
  • bezpečnostní směrnice, práce se svěřenými firemními prostředky zaměstnancům, politika čistého stolu, GDPR směrnice, další procesní směrnice
  • Příprava podmínek zpracování osobních údajů – pro zaměstnance, pro zákazníky, na webovou prezentaci, na konference a jiné marketingové aktivity
  • Příprava souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Příprava dokumentace vycházející z GDPR – Návrh katalogu osobních údajů (mapování osobních údajů), Záznamy o zpracování osobních údajů
  • Příprava a posouzení všech smluv z pohledu GDPR
  • Požadavky GDPR na informační systémy
  Rozbor webové prezentace 
  • Webová prezentace bývá první, co Vaši klienti vidí. Je vhodné, aby splňovala požadavky GDPR!
  • Cookies, podmínky zpracování osobních údajů
  Školení zaměstnanců v oblasti GDPR 
  • Proškolení všech zaměstnanců a managementu s požadavky GDPR relevantními pro Vaši společnost a s interními směrnicemi.Školení je možné zakončit testem. 
  • Školení pověřenců pro ochranu osobních údajů
  Odborné vedení při hlášení bezpečnostních incidentů na Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Poradenství a report v případě podezření na bezpečnostní incident
  Klientské zpracovatelské audity 
  • Audit GDPR za správce osobních údajů u zpracovatele – prověření plnění požadavků GDPR u Vašeho dodavatele
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
  • Plnění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR
  Rozšíření projektu GDPR o některé požadavky kybernetické bezpečnosti
  • Analýza rizik, aktiva
  • BIA (Business Impact Analysis)
  • Rozšířená bezpečnostní směrnice
  • Business Continuity plán a Disaster Recovery plán


  Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“) měl 1. 6. 2022 první výročí od své účinnosti a už v říjnu tu máme jeho změnu z důvodu řízení vedeného Evropskou komisí (dále jen „Komise“) proti České republice o nesplnění povinnosti pro nesprávné provedení tzv. V. AML směrnice (dále jen „Směrnice“). Z důvodu souladu se Směrnicí byl ve...
  Sbírce zákonů publikován zákon č. 245/2022 Sb. (dále „Novela“), kterým se mění ZESM, účinný od 1. října 2022. Pojďme se tedy podívat na nejzásadnější změny, které nám přináší.

  1. Redefinice pojmu “skutečného majitele”
  Novela přináší modifikaci a zjednodušení pojmosloví – nerozlišuje již pojmy “osoba s koncovým vlivem” a “koncový příjemce“. Nově bude skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Právě vlastnictví a kontrola se stávají zásadními pojmy, které je nutné interpretovat tak, že skutečným majitelem je osoba, která opanuje konkrétní právnickou osobu. Definice je blíže rozvedena v § 4 Novely pro korporace a § 5a pro fundace, ústavy, obecně prospěšné společnosti a právní uspořádání (svěřenské fondy). Je však vhodné doplnit, že jde spíše o formální změnu, neboť kritérium podílu na zisku je zachováno a nepředpokládá se tak, že zrušení § 3 odst. 1 ZESM bude mít v praxi na postavení skutečných majitelů větší vliv.

  2. Zúžení výjimek dle § 7 ZESM na veřejnoprávní právnické osoby
  Zde pouze uveďme, že nově musí údaje o skutečném majiteli evidovat i okresní a regionální komory, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek a honební společenstva. U většiny těchto by však mělo dojít k tzv. automatickému průpisu. Komise kritizovala také absenci výjimky pro kótované společnosti (dle Směrnice nemají veřejně obchodovatelné společnosti skutečného majitele, zatímco dle ZESM ano). Od této výtky však Komise, bohužel pro dotčené klienty, ustoupila a přijala v tomto bodě argumentaci České republiky.

  3. Prodloužení doby, po kterou nejsou hlasovací práva sistována
  Poslední změnou, kterou zmíníme, je prodloužení doby, po kterou nejsou hlasovací práva pozastavena osobě, která dosud není zapsána jako skutečný majitel z 15 na 30 dní. Jde o pozitivně vnímanou změnu z důvodu možnosti, že by nový společník, který se stal skutečným majitelem v krátké době před konáním valné hromady, nemohl z důvodu nečinnosti společnosti vykonávat svá hlasovací práva s ohledem na ustanovení § 26 odst. 3 ZESM, s nímž 15 denní lhůta kolidovala.

  Na závěr ještě zdůrazněme praktické souvislosti novelizace:
  U ne příliš složitých struktur společností zůstane skutečným majitelem stejná osoba. Jednoznačně však doporučujeme v listopadu roku 2022 kontrolu souladu skutečného a zapsaného stavu. Nesplněním povinností totiž hrozí například udělení pokuty, nemožnost účastnit se veřejných zakázek, nemožnost hlasovat na valné hromadě či rozhodnout o výplatě zisku. V souvislosti s novelizací bude od 1. 10. 2022 fungovat nové rozhraní evidenčního systému a k lepší orientaci má sloužit nová příručka Ministerstva spravedlnosti ohledně evidování skutečného majitele. Evidence však bude v říjnu „zmrazena“ z důvodu transformace a aktualizace automatických průpisů, zápisy tak budou provedeny nejdříve k 1. 11. 2022. Právnické osoby, které měly správně zapsaného skutečného majitele podle dosavadní právní úpravy, mohou změny ve svém zápisu provádět až do 1. 4. 2023. Tuto lhůtu mají i právnické osoby, které doposud nemusely evidovat skutečného majitele, ale dle Novely ho již evidovat musí (např. společenství vlastníků jednotek, politické strany).

  Budete-li mít jakékoli další dotazy, rádi Vám je zodpovíme!

  Kde nás najdete?

  Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

  MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).