Prázdniny nám skončily a máme tu začátek nového školního roku.
S tím přichází pro mnoho z nás starosti i s našimi ratolestmi, které jsou školou povinné.
Všichni je velmi dobře známe, že. Taky vás tak baví taxikaření? :-) A abychom měli čas nejen na tyto naše milé „povinnosti", pojďme vzájemně využít toho, co každý z nás umí nejlépe. My Vám...
pomůžeme se všemi daňovými, účetními, finančními a právními aspekty a Vy se naplno věnujte Vašemu podnikání.
Je přeci dobré mít více času na své blízké, bez zbytečného pracovního stresu.
V poprázdninovém Zpravodaji přinášíme v krátkosti nové a užitečné informace.
A samozřejmě, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, protože... se rádi o Vás postaráme.
Již po čtvrté se již letos zvýšily tuzemské cestovní náhrady, a to u benzinu (98 oktanů), tak i u stravného.
Vyhláškou č. 237/2022 Sb., se od 20.8. tohoto roku upravilo stravné dle počtu doby strávené pracovní cestou následovně:

a) 5 - 12 hodin: ze 120 Kč na 142 Kč
b) 12 - 18 hodin: ze 181...
Kč na 219 Kč
c) nad 18 hodin: ze 284 Kč až 340 Kč

Zvýšení ceny benzinu pro účely cestovních náhrad nastalo z původních 40,50 Kč na 51,40 Kč. Ostatní zůstává nezměněné.
Nový pokyn D-56, vydaný Ministerstvem financí, řeší možnost prominutí pokuty v případě, kdy poplatník nepodal oznámení o osvobozených příjmech. Právě §38v zákona o daních z příjmů ustanovuje oznamovací povinnost pro fyzicke osoby. V daném ustanovení se uvádí, že pokud poplatník obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzickych osob osvobozen a je vyšší nez 5 mil. Kč, musí to...
být oznámeno správci daně, a to do konce lhůty, která platí pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období, ve kterém byl příjem obdržen.
Každá účetní jednotka má zákonnými normativy stanovenou povinnost vypracovat a aktualizovat vnitřní metodické pokyny, taky nazývané vnitropodnikové nebo jednoduše interní směrnice.
Směrnice popisují stručně a přehledně systém zpracování, způsoby, postupy a metodiku řízení dané společnosti. Jsou velmi dobrým a užitečným nástrojem v rukou managementu společnosti a jejím spolupracovníkům poskytují odpovídající důvěru.
Pokyny uvedené ve směrnici slouží ke dvěma...
účelům:

1. Jsou obvykle jediným zdrojem informací o povinnostech vyplývajících pro účetní jednotku respektující platnou legislativu.
2. Jsou nástrojem pro řízení firem, pro vymezení určitých firemních pravidel a postupů.

Dobře zpracované vnitropodnikové směrnice plní několik významných funkcí, které danou společnost charakterizují.
1. Jsou komunikačním nástrojem, kde jejích aplikace minimalizuje nedorozumění a nejasnosti.
2. Standardizují postupy v jednotlivých činnostech.
3. Pomáhají automatizovat postupy a zefektivňují práci.
4. Plní „obrannou“ funkci vůči kontrolám finančního úřadu, externího auditu apod.

Ten kdo zpracovává interní směrnici, musí mít výbornou znalost účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a provozu. Proto je nanejvýš moudré a předvídavé si směrnici nechat zpracovat a pravidelně aktualizovat profesionální firmou, která se zabývá metodikou účetnictví a daňovým poradenstvím.
Vnitropodnikové směrnice jsou nástrojem řízení firmy. Z toho jednoznačně vyplývá, že tyto směrnice jsou pro zaměstnance v podřízenosti toho, kdo směrnice vydává, bezpodmínečně závazné.
Otázka kybernetické bezpečnosti a ochrana před kybernetickými útoky je v poslední době velmi skloňované téma a proto bychom se mu rádi věnovali detailněji. Naším cílem je Vás seznámit s důležitými prvky či řešeními pro bezpečnost Vaší IT infrastruktury a tedy ochrany Vašich dat. První tématem je Firewall, což je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi...
sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Mezi nejlépe hodnocené světové výrobce síťových bezpečnostních řešení patří společnost Fortinet, jejíž cílem je od počátku poskytovat širokou, skutečně integrovanou a vysoce výkonnou bezpečnost v celé IT infrastruktuře. Fortinet poskytuje nejlépe hodnocené zabezpečení sítě a obsahu, stejně jako produkty s bezpečným přístupem, které sdílejí inteligenci a spolupracují na vytvoření kooperativní Fabric. Security Fabric kombinuje bezpečnostní procesory, intuitivní operační systém a aplikované ochrany před hrozbami, které vám poskytnou osvědčenou bezpečnost, výjimečný výkon, lepší viditelnost a kontrolu a zároveň usnadní správu. Vlajková loď FortiGate Enterprise Firewall je k dispozici v široké škále velikostí a výkonů, které se hodí pro jakékoliv prostředí a poskytují širokou škálu bezpečnostních a síťových funkcí nové generace. Rádi Vám poskytneme další informace či zapůjčíme produkty společnosti Fortinet k otestování přímo ve vašem IT prostředí.
Prázdniny jsou dobou, kdy bývají již účetní závěrky dokončené a daňová přiznání jsou podána. Tyto kroky však nejsou definitivní pro naplnění legislativních požadavků kladených na účetní jednotky. Jedním z takových dalších je i povinnost zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin, kterou ukládá zákon o účetnictví a které se budou věnovat následující řádky. V praxi se často setkávám s tím, že...
se klienti dotazují na sankce za nezveřejnění účetní závěrky či na termín pro její zveřejnění. Častá je také situace, kdy účetní jednotky zveřejňují své výkazy v plném rozsahu i přesto, že to není v jejich případě nutné. Možná patříte mezi ně – pojďte si to ověřit.

Rozsah zveřejňovaných informací
Účetní závěrka je nejčastěji tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou, avšak zákonné požadavky se liší dle kategorie účetní jednotky dané zákonem o účetnictví. Malé a mikro účetní jednotky s povinností auditu a střední a velké účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (účetní závěrka tedy obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přílohu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách ve vlastním kapitálu). Malé nebo mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit, a další vybrané účetní jednotky pak mohou sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu (taková neobsahuje přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a rozsah účetních výkazů je zkrácený). Mikro a malé účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát. Některé účetní jednotky mají povinnost v rámci účetní závěrky sestavit také výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Pokud účetní jednotka podléhá povinnosti auditu účetnictví, obsahuje účetní závěrka také výroční zprávu.

Termíny pro zveřejnění účetní závěrky
Dle zákona o účetnictví musí být účetní závěrka zveřejněna do 30 dnů po schválení statutárním orgánem a v případě auditovaných účetních jednotek je povinnost zveřejnit účetní závěrku do 30 dnů od ověření auditorem. Nejpozději pak mohou účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku do dvanácti měsíců od rozvahové dne – bez ohledu na to, zda byla schválena či nikoli. Zákon o obchodních korporacích pak stanovuje povinnost svolání valné hromady do šesti měsíců po uplynutí účetního období a následně po konání valné hromady by měla být účetní závěrka do 30 dnů i zveřejněna na rejstříkovém soudu.

Sankce za nezveřejnění účetní závěrky
Sankce stanovuje zákon o účetnictví jako 3 % hodnoty aktiv netto. U spolku se stanovuje výše pokuty až do 50 000 Kč. Uložení případných sankcí je v kompetenci příslušného správce daně, ale pokutu může uložit i konkrétní rejstříkový soud, a to až do výše 100 000 Kč. Před samotným uložením pokuty však bývá účetní jednotka vyzvána ke zveřejnění účetní závěrky.

Na závěr bych ráda připomněla, že od minulého roku můžete zveřejnit účetní závěrku i prostřednictvím správce daně.

Budete-li mít jakékoli další dotazy, rádi Vám je zodpovíme!

Zdroj: e-příloha AUDITOR č. 6/2022

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).